Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.sklep.janczewski.com.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie pod wskazanym wyżej adresem internetowym, prowadzonym przez Jana Janczewskiego, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą SKLEP MYŚLIWSKI ZAKŁAD RUSZNIKARSKI JAN JANCZEWSKI, oraz Karola Janczewskiego prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Janczewski - Olsztyn Karol Janczewski zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aktualne pełne dane teleadresowe Sprzedawcy podano w zakładce Kontakt.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

6. Umowa Sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.janczewski.com.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

3. Klient mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.

4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w celu realizacji zakupów Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, wyposażonym w aktualną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome lub Safari. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla podmiotu prowadzącego;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4. Przed realizacją Zamówienia Sprzedający może podjąć próby skontaktowania się z Klientem. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Klientem lub braku odpowiedzi z jego strony, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić chęć otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Sprzedawca postara się spełnić to żądanie, jednakże zastrzega sobie prawo do ewentualnego wystawienia faktury zamiast paragonu bez podania przyczyny.

6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien założyć konto na stronach Sklepu.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w przypadku płatności z góry lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.

9. Niektóre oferowane Towary wymagają specjalnych zezwoleń na posiadanie i zakup (np. broń, amunicja). Składając zamówienie Klient oświadcza, że jest uprawniony do zakupu danego rodzaju Towaru na podstawie odpowiednich zezwoleń, wymaganych przepisami prawa. Klient jest zobowiązany posiadać i okazać (a także – jeśli przepisy tego wymagają - oddać) Sprzedawcy wszelkie wymagane dokumenty w oryginale najpóźniej w chwili odbioru towaru. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedawca ma prawo zażądać podania numerów seryjnych i nazw organów wydających dokumenty, a także przesłania kopii dokumentów mailem lub faksem. Jeśli Sprzedawcy nie uda się uzyskać żądanych informacji lub nabierze on podejrzeń co do ich autentyczności, ma on prawo do anulowania Zamówienia.

§ 4 Dostawa Towaru

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu lub zapisany na koncie Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Towar zwykle wysyłany jest w ciągu 1-2 dni roboczych od chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W przypadku niedostępności części produktów objętych Zamówieniem Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Klient ma wówczas prawo podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (częściowa realizacja, zmiana części zamówienia lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku gdyby Klient w ciągu 3 dni nie wypowiedział się co do sposobu dalszego postępowania, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. Jeśli Klient dokonał w tym czasie zapłaty - Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

3. Klient jest obciążany kosztami dostawy. Przed złożeniem zamówienia Klient może się zapoznać możliwymi formami transportu i ich kosztami na stronie „Koszyka”.

4. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich ( GLS, INPOST ) Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

5. Przy odbiorze Towaru od kuriera Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy paczka nie była otwierana lub nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny a następnie poinformować Sprzedawcę. Klient ma także prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

6. W przypadku niektórych Towarów (np. broń, amunicja lub towary wielkogabarytowe - jak szafy na broń) jedyną dostępną formą transportu jest „Odbiór osobisty” - tzn. Towary takie zostaną przygotowanie dla Klienta i będą czekały na odbiór w siedzibie Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną, gdy towar będzie gotowy do odbioru.

§ 5 Płatności

1. W przypadku Towarów wysyłanych do Klienta płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub z góry za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub z góry przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

2. W przypadku Towarów odbieranych osobiście w siedzibie Sprzedawcy płatność za zamówiony towar może nastąpić gotówką przy odbiorze lub kartą płatniczą przy odbiorze lub z góry za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub z góry przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

3. W przypadku Towarów odbieranych osobiście w siedzibie Sprzedawcy możliwy jest także zakup na raty – w takim wypadku prosimy o kontakt z góry. Zakup na raty nie jest możliwy bez wcześniejszego w celu ustalenia szczegółów.
 

§ 6 Odstąpienie od Umowy

1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy Umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu, w stanie identycznym z otrzymanym oraz dowodem zakupu ( PARAGON , FAKTURA )
4. Sprzedawca ma prawo do odesłania towaru w momencie niezastosowania się do §6 punkt 3 na koszt kupującego

5. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 w/w Ustawy.

6. Koszt transportu Towaru ponosi Klient.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia gwarantowanych praw Klienta należy składać na adres Sprzedawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. Klient może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta, zgodnie z danymi adresowymi znajdującymi się w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy występuje.

6. Klient może także zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, jednakże może w takim wypadku zostać obciążony kosztami przygotowania i dokonania przesyłki Towaru do i z autoryzowanego punktu serwisowego producenta.

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU


§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego Sklep Internetowy.

Data opublikowania regulaminu: 01.09.2015


Przejdź do strony głównej

Jak do nas trafić ?

 
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu